Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of the method of guided imagery on the functionality of cases diagnosed with schizophrenia in community mental health center [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-70707 | DOI: 10.14744/phd.2020.70707

Effect of the method of guided imagery on the functionality of cases diagnosed with schizophrenia in community mental health center

Özge Elgit1, Aysegul Bilge2, Adem Bayrakçı3
1Department Of Cardiovascular Surgery, Ege University Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Psychiatric Nursıng, Ege University, Izmir, Turkey
3Departmen Of Psychiatry, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the research is to determine the effect that method of guided imagery has on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in community mental health center.
METHODS: The research is pretest posttest control group and 631 individuals registered in the Community Mental Health Center (CMHC) of Ege University Medical Faculty Hospital and 55 individuals diagnosed with schizophrenia and 300 individuals registered in the CMHC of Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital and 30 individuals diagnosed with schizophrenia who were receiving continuous daytime service comprised the scope of research. The sampling of the research included 48 individuals that fit the inclusion criteria among 85 individuals who benefitted from daytime CMHC. Study was completed with 24 cases in experimental group and 24 cases in control group. The value of power analysis is 98.8 %. As data collection tool, an Introductory Information Form, Functional Remission of General Schizophrenia Scale (FROGS), Subjective Recovery Assessment Scale (SubRAS) were used. For the numerical measurements, Mann-Whitney U test, Wilcoxon t test, one-way Anova test, Chi- Squared were used.
RESULTS: As a result of guided imagery applied to study group 10 minutes daily for two weeks, a statistically significant difference was detected between the mean score of daily living skills subscale of FROGS was (z=-2,69 p≤0,01); mean score of health and therapy subscale was (z=-2,37 p=0,01); overall mean score of FROGS was (z=-2,41 p=0,01); mean score of SubRAS (z=-3,70 p≤0,01). However, any significant difference could not be found between the mean scores of social functionality subscale of FROGS (z=-1,80 p=0,07) and the mean scores of occupational functionality in FROGS (z=-0,46 p=0,64).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the research, it can be said that the guided imagery application for two weeks has created a significant difference in functional remission of the cases diagnosed with schizophrenia.

Keywords: Schizophrenia, Functional recovery, Guided imagery, Community mental health nursing

Toplum ruh sağlığı merkezi’ndeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisi

Özge Elgit1, Aysegul Bilge2, Adem Bayrakçı3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma öntest sontest kontrol gruplu olup, araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’ne kayıtlı N=631 birey ve sürekli gündüz hizmeti alan N=55 şizofreni tanılı birey ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TRSM’ne kayıtlı N=300 birey ve sürekli gündüz hizmeti alan N=30 şizofreni tanılı birey oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini gündüz TRSM’nden faydalanan 85 bireyden araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 48 kişi oluşturmuştur. Çalışma deney grubunda 24 birey, kontrol grubunda 24 birey ile tamamlanmıştır. Güç analizi değeri %98,8’dir. Veri toplama aracı olarak Tanıtıcı bilgi formu, Şizofrenide İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ) ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği (ÖİDÖ) kullanılmıştır. Sayısal ölçümler için Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi, tek yönlü ANOVA testi, Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Uygulama grubuna iki hafta boyunca her gün 10 dakika yapılan yönlendirilmiş imgeleme uygulaması sonucunda, uygulama grubunun Şizofrenide İşlevsel İyileşme Günlük Yaşam Becerileri Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-2,69, p≤0,01), Şizofrenide İşlevsel İyileşme Sağlık ve Tedavi Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-2,37, p=0,01), Şizofrenide İşlevsel İyileşme Ölçeği genel toplam puan ortalamaları (z=-2,41, p=0,01), ÖİDÖ puan ortalamaları (z=-3,70, p≤0,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. ŞİLÖ Sosyal İşlevsellik Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-1,80 p=0,07), ŞİLÖ Mesleki İşlevsellik Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-0,46 p=0,64) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre şizofreni tanısı almış bireylerde iki haftalık senaryolu yönlendirilmiş imgeleme uygulamasının bireylerin işlevselliğini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, İşlevsel iyileşme, Yönlendirilmiş imgeleme, Toplum ruh sağlığı hemşireliğiCorresponding Author: Özge Elgit, Türkiye
LookUs & Online Makale