Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Coorelation between Subjective Wellbeing, Self Efficacy, Social Accept and Irrational Beliefs in Adolescence [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-67044 | DOI: 10.14744/phd.2020.67044

The Coorelation between Subjective Wellbeing, Self Efficacy, Social Accept and Irrational Beliefs in Adolescence

Esma Kabasakal1, Oya Nuran Emiroğlu2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Health Science Faculty, Public Health Nursing Department, Ankara
2Hacettepe University, Nursing Faculty, Public Health Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this research is to examine the relationship between irrational thinking and subjective well-being, self-efficacy and social acceptance of disabled people in adolescent individuals. Research is a research in the type of relational screening.


METHODS: The research was conducted between October 25, 2017 and January 17, 2018 with 212 students. "Ergenic Extrinsic Beliefs Scale", "Ergen's subjective well-being", "General Self-Efficacy Scale" and "Social Acceptance Scale" were used to obtain the research data. In statistical analysis, correlation-correlation level was interpreted with Spearman's correlation coefficien
RESULTS: Adolescents' level of non-rational belief; negative linear correlation was found between subjective well-being level (r =- 0,265), self-efficacy level (r = -0,265) and disability social acceptance level (r = -0,162). According to this, as the non-rational beliefs increase in adolescents, subjective well-being levels, self-efficacy levels and social acceptance levels against disabled people are decreasing. There was also positive correlation between subjective well-being (r=205) and self-efficacy (r=0.260) level of adolescents with social acceptance scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a positive relationship between self-efficacy, subjective well-being and social acceptance in adolescents in this study, while there was a relationship between irrational beliefs and negative attitudes. In these findings, it is suggested that adolescents develop rational thinking skills that include philosophical items

Keywords: adolescents, subjective well-being, self-efficacy, social acceptance, mainstream, irrational belief

Adölesanlarda Öznel İyi Oluş, Öz Yeterlik, Sosyal Kabul Düzeyi ve İrrasyonel İnanışlar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Esma Kabasakal1, Oya Nuran Emiroğlu2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı adölesan bireylerde irrasyonel düşünme ile öznel iyi oluş, öz yeterlik ve engelli sosyal kabul arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 25 Ekim 2017 – 17 Ocak 2018 tarihleri arasında 212 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Ergen Mantıkdışı İnanç Ölçeği”, “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, “Genel Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Sosyal Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analizde ilişki-korelasyon düzeyi Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.

BULGULAR: Adölesanların rasyonel olmayan inanış düzeyi ile; öznel iyi oluş düzeyi (r=--0,265), öz yeterlik düzeyi (r=-0,265) ve engelli sosyal kabul düzeyi (r=--0,162) arasında negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur. Buna göre adölesanlarda rasyonel olmayan inanışlar arttıkça öznel iyi oluş düzeyleri, öz yeterlik düzeyleri ve engelli bireylere karşı sosyal kabul düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca adölesanların sosyal kabul düzeyi ile öznel iyi oluş düzeyi (r=0,205) ve öz yeterlik düzeyi (r=0,260) arasında pozitif zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada adölesanlarda öz yeterlik, öznel iyi oluş ve sosyal kabul arasında pozitif yönde ilişki bulunmuşken, irrasyonel inanışlar ile negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular ışığında adölesanlarda felsefik öğeleri içeren rasyonel düşünme becerisinin geliştirilmesi önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: adölesan, öznel iyi oluş, öz yeterlik, sosyal kabul, kaynaştırma, irrasyonel inanışCorresponding Author: Esma Kabasakal, Türkiye
LookUs & Online Makale