The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Assessment of Survivor Concerns (ASC) Scale [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-63308 | DOI: 10.14744/phd.2020.63308

The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Assessment of Survivor Concerns (ASC) Scale

Okan Vardar1, Pınar Serçekuş1, Hatice Başkale2
1Pamukkale University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Obstetrics and Gynecology Nursing Department, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Child Health and Diseases Nursing Department, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Assessment of Survivor Concerns Scale to adapt to Turkish, to ensure validity and reliability.
METHODS: Research is a methodological study of 200 people. Data were collected from November to December 2018, following the social media account of a cancer oriented association, who had been diagnosed and treated with cancer at least one year ago, at least primary school graduates and individuals over the age of 18 years. For validity analysis; language equivalence, scope validity, exploratory and confirmatory factor analysis, for reliability; internal consistency, item-area and test retest. Data were analyzed with SPSS 22.0 and LISREL 8.8 programs.
RESULTS: According to exploratory factor analysis; the factor loads of the scale items and the total variance explained are sufficient, according to the confirmatory factor analysis the fit indexes were found to be at the desired level. For reliability analysis; cronbach alpha internal consistency coefficient is highly reliable, each item represents the scale, according to item total score correlations each item is strongly or pretty strong related to the scale and four weeks later the re-test applied to 50 survivors was found to be highly reliable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Assessment of Survivor Concerns Scale has been determined that the use in Turkish society is a suitable and valid-reliable measurement tool.

Keywords: Cancer, survivor, concern, validity-reliability

Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Okan Vardar1, Pınar Serçekuş1, Hatice Başkale2
1Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğini Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, örneklemi 200 kişiden oluşan metodolojik bir çalışmadır. Veriler, Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında, kansere yönelik bir derneğin sosyal medya hesabını takip eden, en az bir yıl önce kanser tanısı almış ve tedavi görmüş olan, en az ilköğretim mezunu ve 18 yaş üstü bireylerden toplanmıştır. Veri toplamada kişisel bilgileri sorgulamaya yönelik soruları ve ölçek sorularını içeren online form kullanılmıştır. Geçerlik analizi için; dil eş değerliği, kapsam geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için; iç tutarlılık, madde-alan ve tekrar test yapılmıştır. Veriler SPSS 22.0 ve LISREL 8.8 programları ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Açımlayıcı faktör analizine göre; ölçek maddelerinin faktör yüklerinin ve açıklanan toplam varyansın yeterli, doğrulayıcı faktör analizine göre uyum indekslerinin istendik düzeyde olduğu bulunmuştur. Güvenirlik analizlerinde; cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının yüksek derecede güvenilir aralıkta olduğu, her bir maddenin ölçeği temsil ettiği, madde toplam puan korelasyonlarına göre her maddenin ölçekle kuvvetli ya da oldukça kuvvetli ilişki gösterdiği ve dört hafta sonra 50 kanseri yenen bireye uygulanan tekrar testin oldukça yüksek güvenilirliğe sahip olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin Türk toplumunda kullanımının uygun ve geçerli-güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, kanseri yenen, kaygı, geçerlik-güvenirlikCorresponding Author: Okan Vardar, Türkiye
LookUs & Online Makale