Determination of Internalized Stigmatization and Social Functioning Level in Schizophrenia Patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-50455 | DOI: 10.14744/phd.2020.50455

Determination of Internalized Stigmatization and Social Functioning Level in Schizophrenia Patients

Hasan Sevinik, Fatma Taş Arslan
Selcuk University Faculty Of Nursing, Konya, Turkey

INTRODUCTION: This definitive- relational type of study was planned in order to determine the level of internaliazed stigma and social functioning and the factors that affect the level of internalized sitgma in patients with schizophrenia.
METHODS: Working group of the research was included of 113 schizophrenic patients. Personal knowledge form, the survey of social functioning, Independence performance subscale of social functioning scale and the scale of internaliazed stigma in mental disorders was used to collect data. The data was collected between December 2015- February 2016 in policlinics and a centre of community mental health of a hospital via face to face technique. The data was summarized via number, percentage, average and standart deviation. Because of normal distribution was determined, for dual groups independent t test; for evaluating relations among continant variables correlation analyze was used.
RESULTS: In this study was found that education level and smoking status affect internalized stigma status. It was found that if patients meet with friends/relations/partner more or join to social activities more the level of internalized stigma decreases. It was found that there was a weak and negative correlation between ındependence- performance subscale of social functioning and total point, alienation, stereotype endorsement, social withdrawal and stigma resistance subscales of internaliazed stigma in mental disorders.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that patients with schizophrenia have medium level internaliazed stigma, there is a meaningful relation between internaliazed stigma level with some sociodemographic features and social functioning situation. It is thought that psychiatry nurse who is working in this area should attemt to increase functioning of the patients in cooperation with institutions and patients family.

Keywords: Schizophrenia, internaliazed stigma, social functioning, nurse.

Şizofreni Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyinin Belirlenmesi

Hasan Sevinik, Fatma Taş Arslan
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma şizofreni hastalarında içselleştirilmiş damgalanma düzeyi, sosyal işlevsellik düzeyi ve içselleştirilmiş damgalanma düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın çalışma grubunu 113 şizofreni hastası oluşturdu. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, sosyal yaşamı değerlendirme anketi, sosyal işlevsellik ölçeği bağımsızlık performans alt boyutu ve içselleştirilmiş damgalanma ölçeği kullanıldı. Veriler Aralık 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında araştırmacı tarafından bir hastanenin psikiyatri poliklinikleri ve TRSM ortamında yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve pearson korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada hastaların orta düzeyde içselleştirilmiş damgalanma yaşadıkları saptandı. Eğitim durumu ve sigara kullanma durumu ile içselleştirilmiş damgalanma düzeyi arasında anlamlı farklılık saptandı. Hastaların arkadaşlar-akrabalar-eş/özel insanlarla görüşme sıklığı ve sosyal aktivite sıklığı arttıkça içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin azaldığı saptandı. Sosyal işlevsellik ölçeği bağımsızlık performans alt boyutu ile yabancılaşma, kalıp yargıların onaylanması, sosyal geri çekilme, damgalanmaya karşı direnç ve toplam puan arasında zayıf ve negatif yönde bir ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şizofreni hastalarının orta düzeyde içselleştirilmiş damgalanma yaşadıkları, bazı sosyodemografik özellikler ve sosyal işlevsellik durumu ile içselleştirilmiş damgalanma düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu bulundu. Bu alanda çalışan psikiyatri hemşiresinin kurum ve aileler ile işbirliği yaparak hastaların işlevsellik düzeylerini yükseltmeye yönelik girişimlerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, içselleştirilmiş damgalanma, sosyal işlevsellik, hemşireCorresponding Author: Hasan Sevinik, Türkiye
LookUs & Online Makale