Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-56933 | DOI: 10.14744/phd.2019.56933

Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Elif Ardıç1, GÜL ÜNSAL1, SERAP Bayram2
1Marmara Üni̇versi̇tesi̇, Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇, Psi̇ki̇yatri̇ Hemşi̇reli̇ği̇ Ana Bi̇li̇m Dalı, İstanbul
2Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Bölümü.düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi’nin (R-PDSKL) Türkçe’ ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin sınanması amacıyla yapılmıştır. R-PDSKL’nin Türkçe’ye uyarlanması, psikososyal sorunları olan 6-16 yaş arası çocukların erken dönemde tanılanması, ayrıntılı tanı ve tedavi için ailelerin ve çocukların gerekli sağlık kuruluşlarına zamanında yönlendirilebilmesi, ülke genelinde yapılacak olan çalışmaların daha kolay, ucuz ve etkin şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tipte olan bu çalışma İstanbul ilinde iki ayrı ilköğretim okulunda öğrenim gören, 6-16 yaş grubu çocuğa sahip 799 ebeveyn ile tamamlanmıştır.
BULGULAR: R-PDSKL'nin geçerlik çalışmaları için kapsam ve yapı geçerliliği (doğrulayıcı faktör analizi), güvenirliği için ise iç tutarlılık ve zamana göre değişmezlik tekniği kullanılmıştır. Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) % 92.2 bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları içinde sadece bir maddenin korelasyonu (madde: 20) 0.30’un altında bulunmuştur. Ölçeğin faktör analizi, ölçekten çıkartılan bu madde nedeni ile toplamda 34 maddeye uygulanmıştır. Faktör analizi sonucu dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmış ve maddelerin faktör yük değerleri 0.33 – 0.72 arasında olduğu bulunmuştur. Dört faktörlü yapının toplam varyansı % 37.63’dür. R-’nin Cronbach alpha değeri 0.89 olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: R-PDSKL’nin Türkçe versiyonunun çocuklarda psikososyal ve davranışsal sorunları inceleme fırsatı veren geçerli ve güvenilir bir tarama aracı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Ergen, Ruh Sağlığı, Geçerlik ve Güvenirlik

Validation and Sensitivity Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC)

Elif Ardıç1, GÜL ÜNSAL1, SERAP Bayram2
1Marmara University, Faculty Of Health Scienes, Department Of Psychiatric Nursing. Istanbul
2Duzce University, Vocational School Of Health Services. Elderly Care Department. Duzce

INTRODUCTION: Validation and Sensitivity Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC)
Objectives: This study was conducted methodologically to adapt the Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC) to Turkish and test its validity and reliability. The adaptation of the PPSC to Turkish will ensure the early diagnosis of risky 6-16 age of children, to direct families and children to necessary health institutions in a timely manner for detailed diagnosis and treatment, and to be able to conduct nationwide studies easier, cheaper and more effective.

METHODS: Methods: This methodological study was completed with 799 parents who have children from 6 to 16 years old studying in two different primary schools in Istanbul.

RESULTS: Results: Content and construct validity were used for the validity studies of PPSC, and internal consistency and test-invariance technique were used for reliability. The Content Validity Index (CVI) was found to be 92.2%. Within the item-total correlations, only one item's correlation (item 20) was found to be below 0.30. Factor analysis of the scale was applied to 34 items in total with the reason for this item extracted from the scale. A four-factor structure emerged as a result of the factor analysis and the factor loadings of the items were found to be between 0.33 and 0.72. The variance explained by the four-factor structure is 37.63%. The Cronbach alpha value of the PPSC was calculated as 0.89.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The Turkish version of the PPSC was found to be a valid and reliable surveying tool that gives opportunity to examine children’ psychosocial and behavioral problems.


Keywords: Child and Adolescent, Mental Health, Validity and ReliabilitySorumlu Yazar: Elif Ardıç, Türkiye