Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ile Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Arasındaki İlişki [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-50570 | DOI: 10.14744/phd.2019.50570

Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ile Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Arasındaki İlişki

Nesrin İlhan1, Melike Güzlük2, Emire Özmen3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2Koç Üniversitesi Hastanesi
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını, temel ihtiyaçlarını ve ruh sağlığı ile temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel araştırma, İstanbul’ da bir vakıf üniversitesinde okuyan 609 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler sosyo demografik bilgi formu, Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi (GSA-12) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.65±2.15 ve % 63.1’i kızdır. GSA-12 puan ortalaması 1.77 ± 2.48’dir. GSA-12’ye göre öğrencilerin % 38.9’unda psikolojik semptomlar görülmektedir. GSA puanı 2’nin altında olan öğrencilerin hayatta kalma, güç, eğlence, sevgi ve ait olma ve özgürlük alt boyut puan ortalamaları, GSA puanı 2 ve üzerinde olanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu. Regresyon analizi sonucunda özgürlük, hayatta kalma, eğlence, güç ihtiyacının, ekonomik durumun ve sigara içme durumunun üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını etkilediği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda temel ihtiyaçları karşılanan öğrencilerin ruh sağlığının daha iyi olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlar, ruh sağlılığı, genel sağlık anketi.

The Relationship between Mental Health and Basic Need Fulfillment of University Students

Nesrin İlhan1, Melike Güzlük2, Emire Özmen3
1Bezmialem Vakif University
2Koc University Hospital
3Haseki Training and Research Hospital

INTRODUCTION: This study was carried out in order to determine the status of mental health, the level of basic need fulfillment, and the relationship between mental health and the level of basic need fulfillment and some sociodemographic variables among university students.
METHODS: The cross sectional study was conducted with 609 students studying at a foundation university in Istanbul. The data was collected using a sociodemographic questionnaire, University Students Basic Needs Scale and General Health Questionnaire(GHQ-12). Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Spearman correlation analysis and hierarchical multiple regression were used for the data analysis.
RESULTS: The mean age of students was 21.65±2.15 and 63.1 % of students was girl. The mean GHQ-12 score was 1.77 ± 2.48. It was found that 38.9 % of the students had psychological symptoms according to the GHQ-12 results. Students whose GHQ-12 score of less than 2 had higher survival, power, fun, love and belonging need and freedom subscale score than students whose GHQ-12 score greater than 2 and above. The results of the regression analysis determined that the fulfillment of freedom, survival, fun, power needs, as well as economic status and smoking significantly affect the mental health of university students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found that students whose basic needs are fulfilled have better mental health.

Keywords: University students, basic needs, mental health, general health questionnaire.Sorumlu Yazar: Nesrin İlhan, Türkiye