Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bipolar Bozukluk Tanılı Bireylerin Bakım Verenlerinde Bakım Yükü ve Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-42204 | DOI: 10.14744/phd.2019.42204

Bipolar Bozukluk Tanılı Bireylerin Bakım Verenlerinde Bakım Yükü ve Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi

Elif Ayyıldız1, Aysun Babacan Gümüş2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluk tanılı bireylerin bakım verenlerinde bakım yükü, baş etme yöntemleri ve bu değişkenlerin bakım verenlerin ve bipolar bozukluk tanılı bireylerin özellikleri ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çanakkale Devlet Hastanesi’ne başvuran 124 bipolar bozukluk tanılı bireyin bakım verenleri ile yürütüldü. Bakım verenler ve bipolar bozukluğu olanların özelliklerine yönelik anket formu, Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği (HYDÖ) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) kullanılarak elde edilen veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Bekar, düşük gelirli, hızlı döngülü, son iki yıl içinde atak geçirmiş, sosyal ve mesleki işlevselliği bozulmuş, madde kullanan ve başkalarına yönelik şiddet gösteren bipolar bozukluk tanılı bireylere bakım verenlerin HYDÖ puanları anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.05). İşçi ve mesleği olmayan bakım verenlerin boyun eğici ve çaresiz yaklaşım düzeyleri anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.05). Kadın, intihar girişiminde bulunmamış ve madde kullanmayan bireylere bakım verenlerde sosyal destek arama yaklaşımı; yatan bireylere bakım verenlerde boyun eğici yaklaşım; sosyal işlevselliği bozulmuş, başkalarına yönelik şiddet gösteren ve madde kullanan bireylere bakım verenlerde çaresiz yaklaşım; madde kullanmayan bireylere bakım verenlerde kendine güvenli ve iyimser yaklaşım anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.05). Bakım verenlerde bakım yükü kendine güvenli ve iyimser yaklaşım ile negatif yönlü, çaresiz ve boyun eğici yaklaşım ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler göstermektedir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bipolar bozukluk tanılı bireylerin bakım verenlerine bakım yüklerini azaltacak ve baş etme yöntemlerini geliştirecek hemşirelik girişimleri uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, bakım veren, bakım yükü, baş etme

Examination of care burden and coping methods in caregivers of individuals diagnosed with bipolar disorder

Elif Ayyıldız1, Aysun Babacan Gümüş2
1Çanakkale Onsekiz Mart University Health Research Application Hospital, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart University, Health High School, Department Of Nursing, Çanakkale

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine care burden and coping methods in caregivers of individuals have diagnosed with bipolar disorder and the correlations of these variables with features caregivers and individuals have diagnosed with bipolar disorder.
METHODS: The present study was conducted with 124 caregivers of individuals have diagnosed bipolar disorder who applied Psychiatry Clinic of Çanakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Hospital, and Psychiatry Clinic of Çanakkale State Hospital. The data were collected by using Questionnaire, Burden Assessment Scale (BAS), and Ways of Coping Inventory (WCI) and data collection forms were applied to the caregivers of the individuals with bipolar disorder using the face-to-face interview method. Data obtained in the study were analysed using SPSS 22.0 software.
RESULTS: The BAS scores were significantly higher for the caregivers of individuals have diagnosed bipolar disorder who were single, with low income levels, with rapid cycles, with episodes within the last two years, with impairment of social and occupational functioning, taking drugs, and displaying violent behaviours to others (p<0.05).Submissive and helpless approach levels were significantly higher for the worker and unemployed caregivers (p<0.05). Seeking social support approach levels were significantly lower for caregivers of individuals be men, with previous suicide attempts, and drug use; submissive approach levels were significantly higher for caregivers of individuals be inpatient; helpless approach levels were significantly higher for caregivers of individuals with impairment, social functioning, displaying violent behaviours to others, and taking drugs; self-confident and the optimistic approach were significantly lower for the caregivers of individuals drug use (p<0.05). In caregivers, care burden has negative relationship with the self-confident and the optimistic approach; has positive relationship with the submissive and the helpless approach (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing interventions to reduce the burden of care for individuals with bipolar disorder and to improve coping methods should be applied to caregivers.

Keywords: Bipolar disorder, Caregiver, Care burden, CopingSorumlu Yazar: Elif Ayyıldız, Türkiye