Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-37029 | DOI: 10.14744/phd.2019.37029

Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Azize Atli Özbaş1, sevcan Kılıç1, Fatma Öz2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastalarının ve yakınlarının, kanser tanısı alma, tedavi süreci ve tedavi sonrasında ortaya çıkan gereksinimlerinin karşılanabilmesine yönelik eylemler, “destekleyici bakım uygulamaları” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini bir onkoloji hastanesinde tedavi görmekte olan 228 hasta eşi oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen yapının doğrulanması AMOS 21.0 tarafından sağlanmıştır. Psikometrik test olarak iç tutarlılık güvenilirliği (Cronbach's alpha katsayısı), spearman-brown güvenilirliği, geçerlilik analizleri (doğrulayıcı faktör analizi ve içerik geçerliliği) yapılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.96, Spearman-Brown değeri 0.86 olarak bulunmuştur. Model doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır (χ2/sd = 2.53, GFI = 0.73, IFI=0.87,  CFI = 0.87, RMSEA = 0.08, and RMR = 0.088).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanser hastasına bakım veren eşlerde Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe verisyonu geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Ölçeğin klinik araştırmalarında kullanılması bakım veren eşlerin gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren eş, onkoloji, psikometrik özellikler

Caregivers and spouses for the diagnosed with cancer that psychometric properties of the Turkish Version of the Supportive Care Needs Survey—Partners and Caregivers

Azize Atli Özbaş1, sevcan Kılıç1, Fatma Öz2
1Hacettepe University Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing
2Lokman Hekim University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to culturally adapt and test the psychometric properties of the Turkish version of the SCNS-P&C.
METHODS: A convenience sample of 228 spouse with cancer patients, being treated with treatment in oncology hospital. The data was evaluated using SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) statistical software. The verification of the structure obtained with CFA was provided by AMOS 21.0. Psychometric testing included internal consistency reliability (Cronbach's alpha coefficient), spearman-brown reliability, validity (confirmatory factor analysis and content validity).
RESULTS: The Cronbach alpha value of the scale was 0.96. The Spearman-Brown value of the scale was 0.86. The model was validated by confirmatory factor analysis (χ2/sd = 2.53, GFI = 0.73, IFI=0.87,  CFI = 0.87, RMSEA = 0.08, and RMR = 0.088).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the SCNS-P&C was found to be reliable and valid with Turkish spouse with cancer patient. Use of the SCNS-P&C may lead to a better understanding of needs. The SCNS-P&C can be used in future nursing research and practice as an assessment tool for spouse with cancer patient.

Keywords: caregiver spouse, oncology, psychometric propertiesSorumlu Yazar: sevcan Kılıç, Türkiye