Hızlı Arama
Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Profili Çalışması: Akademik Alan [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-98159 | DOI: 10.14744/phd.2019.98159

Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Profili Çalışması: Akademik Alan

Fahriye Oflaz1, Sevil Yılmaz2, Nur Elçin Boyacıoğlu3, Özge Sukut2, Nareg Doğan4
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul-türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul-türkiye
3İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul-türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul-türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği insan gücünü yetiştiren öğretim elemanlarının, sayı ve niteliklerine ilişkin güncel veri bulunmamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında görev yapmakta olan akademisyenle-rin profilini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki çalışmada veriler, Ocak-Mayıs 2018 tarihlerinde, dijital anket formu aracılığı ile toplanmıştır. İnternet erişimi olan 227 öğretim elemanı çalışmaya davet edilmiş olup, anketleri dolduran 177 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Anket formu, kişisel ve mesleki deneyime ilişkin 42 sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların %5,6’sı profesör; %16,9’u doçent; %31,3’ü doktor öğretim üyesi, %14,6’si öğretim ve %31,6’sı araştırma görevlisidir. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans mezunu olanların oranı %73,4 olup, bu alanda doktora yapmış olma oranı %55,4’dür. Katılımcıların %89,8’i tam zamanlı çalışmaktadır, %34,5’i 1-5 yıl arası akademik deneyime sahiptir ve %45,2’si ruh sağlığı alanı dışında da ders vermektedir. Katılımcıların %20,9’unun ruh sağlığı alanında klinik deneyimi olduğu, %12,4’ünün ise daha önce herhangi bir klinik alanda çalışmadığı bulunmuştur.
Akademisyenlerin %34,5’i yurtdışında bir kurumda çalışma ya da gözlem yapmak için bulunmuş olup, %63,8’i yurt dışında kongreye katılmıştır. Yurt dışı kongreye katılım sayısı ortalaması 3,92’dir (max.43).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatri hemşireliği akademisyenlerinin yaklaşık olarak üçte birinin akademik deneyiminin başında olması ve yarısının doktora derecesine henüz sahip olmaması hedeflere ulaşmada risk yaratabilecek bir özellik olarak değerlendirmiştir. Ruh sağlığı alanında klinik deneyimi olanların sayısının yüksek olması ise güçlü bir özelliktir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, Ruh sağlığı, Türkiye

The Profile of Psychiatric Nurses in Turkey: Academic Field

Fahriye Oflaz1, Sevil Yılmaz2, Nur Elçin Boyacıoğlu3, Özge Sukut2, Nareg Doğan4
1Koç University School Of Nursing, Psychiatric And Mental Health Nursing Dept.
2İstanbul University - Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty Of Nursing
3İstanbul University - Cerrahpasa Health Sciences Faculty
4Bezmiâlem Vakif University Health Sciences Faculty

INTRODUCTION: There is no current data about the number and qualifications of academic nursing work force in mental health and psychiatric area. In this context, the purpose of the research reveals the profile of academics that are working in the field of mental health and psychiatric nursing in Turkey.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted between January-May 2018 via digital questionnaire form. 227 teaching staff that has internet access were invited and the study was completed with 177 people who filled the questionnaires. The questionnaire consists of 42 questions about personal and professional experience. Descriptive statistics were used in the analysis of the data.
RESULTS: Of the participants, 5.6% were professors; 16.9% were associate professors; 31.3% are doctoral faculty members, 14.6% are faculty members and 31.6% are research assistants. The percentage of those who have Master of Science degrees in Mental Health and Psychiatric Nursing is 73.4% and the rate of having a doctorate in this field is 55.4% yet. 89.8% of the participants work full time, 34.5% have 1-5 years of academic experience and 45.2% teach outside the field of mental health. Of the participants, 20.9% stated that they had clinical experience in the field of mental health and 12.4% stated that they had not worked in any clinical area before.
Of the academicians, 34.5% stated that they visited or studied in an institution abroad and 63.8% participated in congresses abroad. The international congress participation mean is 3,92 (Max: 43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact about one third of the academicians are at the beginning of their academic experience and half of them have no doctorate degree, can be considered as a characteristic that can pose a risk to reach goals. A high number of those with clinical experience in the field of mental health are a strong feature.

Keywords: Psychiatric nursing, Mental Health, TurkeySorumlu Yazar: Nur Elçin Boyacıoğlu, Türkiye