Hızlı Arama
Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-72792 | DOI: 10.14744/phd.2019.72792

Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Nurgül Özdemir1, Sevim Buzlu2
1Gaziantep Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Gaziantep
2İstanbul Üniversitesi Florence Nıgtıngale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma “Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeğinin (Nurse Codependency Questionaire)” Türkçe’ ye uyarlanması amacıyla metodolojik araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 3 Mart - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Gaziantep il sınırları içinde yer alan beş devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde çalışan 538 hemşire ile metodolojik araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmanın verileri; Bireysel Bilgi Formu ve Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler, Ölçeğin Türkçe dil eş değerliliği sağlandıktan sonra verilerinin istatistiksel analizi SPSS 22 forWindows paket programında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeğinin dil geçerliği çeviri-geri çeviri ve uzman görüşü sonrası uygun olduğu belirlenmiştir. Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeğinin KMO ile hesaplanan örneklem yeterliliği 0.81, Barlett Testinin, 1965,419 olduğu, ölçeğin, tahmin hatalarının ortalamasının karekökü (RMSEA) uyum değeri 0,051, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değeri 0,88, normlaştırılmış uyum indeksi (NFI) değeri 0,84, standartlaştırılmış hata kareleri ortalamasının karekökü (SRMR) değeri 0,046, olduğu saptanmıştır. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısının; Faktör 1’ i ölçen 15 madde için “0,74”, Faktör 2’yi ölçen 9 madde için “0,50”, ölçeğin toplam 24 maddesi için “0,77 olduğu, test-tekrar test korelasyon değerinin r=0,79 ve her iki ölçüm sonucu arasında çok ileri derecede anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği uzman görüşleri ve istatistiksel analizleri sonucunda yüksek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip, Türk toplumunda “Hemşirelerde Karşılıklı Bağımlılık” düzeylerini belirlemek amacı ile kullanılabilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Karşılıklı Bağımlılık, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik.

Nurse Codependence Scale Turkish Validity and Reliability Study

Nurgül Özdemir1, Sevim Buzlu2
1Gaziantep University, Institute of Health Sciences, Psychiatric Nursing Graduate Program, Gaziantep
2İstanbul Üniversitesi Florence Nıgtıngale Nursing Faculty, Department of Psychiatric Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: This study was carried out according to methodological research method in order to adapt Nurse Codependency Questionaire to Turkish.
METHODS: The research was carried out by using methodological research method with 538 nurses working in five state hospitals and one university hospital in Gaziantep province between 3 March - 29 August 2014. The data of the research; Individual Information Form and Nurse Interdependence Scale were collected. The data obtained from this research, after providing Turkish equivalence of the scale, statistical analysis of the data were evaluated in SPSS 22 forWindows package program.
RESULTS: The language validity of the Nurse Interdependence Scale was found to be appropriate after translation-back translation and expert opinion. The sample adequacy of the Nurse Interdependence Scale, calculated by KMO, was 0.81, the Barlett Test was 1965,419, and the square root (RMSEA) compliance value of the scale was 0.051, the comparative fit index (CFI) value was 0.88, the normed fit index (NFI) value. The square root of the standardized error squares mean (SRMR) value was found to be 0.046. Cronbach Alpha Reliability Coefficient; 15 0.74 15 for 15 items measuring factor 1, “0.50 için for 9 items measuring factor 2,“ 0.77 for total 24 items, and test-retest correlation value was r = 0.79. and there was a very significant relationship between the two measurement results (p <0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Nurse Interdependence Scale was found to be a usable scale in order to determine the levels of Karşılık Interdependence in Nurses Türk in the Turkish population with high validity and reliability. It can be suggested as a scale that can be used to determine the interdependence levels of nurses.

Keywords: Nurse, Codependence, Scale, Validity and Reliability.Sorumlu Yazar: Nurgül Özdemir, Türkiye