Hızlı Arama
Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-19970 | DOI: 10.14744/phd.2019.19970

Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri

Hilal Seki Öz1, Fatma Öz2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kırşehir
2Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma Multiple Skleroz (MS) hastalarının stresle baş etme tarzlarının ve hastalarda görülen psikiyartik belirtlerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Türkiye MS Derneği Ankara Şubesine kayıtlı olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 245 MS’li hasta oluşturmuştur. Veriler; tanıtıcı bilgi formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulanarak toplanmıştır.
BULGULAR: MS tanılı hastaların baş etmede probleme yönelik yaklaşımları daha çok kullandıkları ve psikiyatrik semptomlardan en çok depresyon ve hostiliteyi yaşadıkları saptanmıştır(p<0.05). Duyguya yönelik baş etme tarzlarından çaresiz yaklaşım ile psikiyatrik belirtiler arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS tanılı hastaların psikiyatrik belirtiler açısından risk taşıdığı bilinerek dikkatle ele alınmaları, stresle baş etme tarzlarından çaresiz yaklaşımın kullanımını azaltacak etkili baş etme stratejilerinin öğretilmesi ve koruyucu ruh sağlığı açısından desteklenmeleri önem kazanmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Multiple Skleroz, stresle baş etme, psikiyatrik belirtiler, hemşirelik

The way of coping with stress of the patients who have multiple sclerosis and their psychiatric symptoms

Hilal Seki Öz1, Fatma Öz2
1Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey
2Lokman Hekim University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: The objective of this paper is to describe the ways that multiple sclerosis patients apply to cope with stress in their lives and to evaluate their psychiatric symptoms.
METHODS: Research sample was chosen from 245 MS patients who have registered to The Multiple Sclerosis Association Turkey, Ankara Office and finally, agreed to participate in the study. Data was collected by applying an introductory information form, Ways of Coping Inventory (WoCI) and the Brief Symptom Inventory(BSI).
RESULTS: Patients with MS were more likely to use problem-oriented approaches to coping and most experienced depression and hostility in the psychiatric symptoms (p<0.05). There was a positive correlation between helpless approach in the emotional-oriented approach and psychiatric symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important that patients with MS are considered to be at risk for psychiatric symptoms, and that effective coping strategies that reduce the use of helpless approach from coping with stress and are supported in terms of preventive mental health.

Keywords: Multiple sclerosis, coping with stress, psychiatric symptoms, nursingSorumlu Yazar: Hilal Seki Öz, Türkiye