Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
“Hemşirelik Girişimi Olarak Hayvan Destekli Uygulamaların Kullanımı: Sistematik Derleme”
“Using Animal Supported Applications as Nursing Intervention: Systematic Review”
Şeyma Demiralay, İlkay Keser, Sibel Çaynak
doi: 10.14744/phd.2020.82474  Sayfa 0

2.
Hemşirelerde aleksitimi ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisi
Alexithymia in Nurses and Relationship Between Alexithymia and Burnout, Anger and Somatization
Ebru Konal Korkmaz, Sibel Telli, Hasibe Kadioglu, Semra Karaca
doi: 10.14744/phd.2020.98700  Sayfa 0

3.
Çocuklarda Deliryum Belirleme Formu: Delphi Tekniği Çalışması
Delirium Determination Form in Children: A Delphi Technique Study
Engin Turan, gülay manav, gulbeyaz baran
doi: 10.14744/phd.2020.36693  Sayfa 0

4.
Bir Bölge Psikiyatri Hastanesi Çocuk ve Ergen Polikliniğinde Takip Edilen Ergenlerin Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi
Determination of Adherence of Adolescents who Attending in Child and Adolescent Psychiatry Policlinics of a Regional Psychiatric Hospital
Gül Dikeç, Leyla BAYSAN ARABACI, Öznur Bilac
doi: 10.14744/phd.2020.57855  Sayfa 0

5.
Öğrenci hemşirelerin kendini tanıma ve karşılıklı bağımlılık durumlarının incelenmesi
Examination of student nurses' self-recognition and codependence
nazan turan, gulsum ancel, Şahinde Canbulat
doi: 10.14744/phd.2020.53254  Sayfa 0

6.
Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Durumu Etkileyen Faktörler ve Vardiyalı Çalışma Sisteminin Etkileri
Factors Affecting Mental Status and Effects of Shift Working System in Healthcare Workers
Bahadır Geniş, Behcet Cosar, Mustafa Ender Taner
doi: 10.14744/phd.2020.60590  Sayfa 0

7.
Hemşirelerde Psikolojik Sıkıntı Düzeyinin ve Demografik Özellikler ile İlişkisinin Araştırılması
Investigating of Psychological Distress Level and its Association with Demographic Characteristics in Nurses
Esmail Khodadadi, Fatemeh Hatef, Korosh Amini, Azam Maleki
doi: 10.14744/phd.2020.99710  Sayfa 0

8.
Ergenlerde yeme tutumunun aile işlevleri açısından incelenmesi
Investigation of eating behavior in adolescents in terms of family functions
Mehriban Günaydın, Hatice Kumcağız
doi: 10.14744/phd.2020.45762  Sayfa 0

9.
Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ve Yalnızlık İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Internalized Stigmatization and Loneliness in Psychiatric Inpatients
Meryem FIRAT, Burcu Demir Gökmen, Mine Cengiz
doi: 10.14744/phd.2020.09226  Sayfa 0

10.
İNFERTİL KADINLARIN RUHSAL DURUMLARI: UMUTSUZLUK, ANKSİYETE ve DEPRESYON DÜZEYLERİ
MENTAL HEALTH of INFERTILE WOMEN: HOPELESSNESS, ANXİETY and DEPRESSION LEVELS
Songül Kamışlı, Candan Terzioğlu, Gurkan Bozdag
doi: 10.14744/phd.2020.48030  Sayfa 0

11.
Şizofreni Hastalarında Algılanan Aile Desteği ile Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Perceived Family Support and Happiness Level of Patients with Schizophrenia
Fatih ŞAHİN, Özlem Şahin Altun
doi: 10.14744/phd.2020.09821  Sayfa 0

12.
Üç Ve Üzeri Gebeliği Olan Kadınların Algıladıkları Stres Düzeyi Ve Kendilerini Algılama Düzeyi İlişkisi
The Relationship Between Perceived Stress Level And Self-Perception Level Of Women Having Three Or More Pregnancies
Esra Demir Alkin, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.14744/phd.2020.72621  Sayfa 0

13.
Türkiye’de radyasyon onkolojisi hemşirelerinde mesleki otonomi, iş doyumu ve işle ilgili özellikler arasındaki ilişki
The relationship between work-related variables, job satisfaction, and perceived professional autonomy of radiation oncology nurses in Turkey
ŞAHİKA MERT, EMİNE TÜRKMEN
doi: 10.14744/phd.2020.03789  Sayfa 0

14.
Şizofreni Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Internalized Stigmatization and Social Functioning Level in Schizophrenia Patients
Hasan Sevinik, Fatma Taş Arslan
doi: 10.14744/phd.2020.50455  Sayfa 0

15.
Toplum ruh sağlığı merkezi’ndeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisi
Effect of the method of guided imagery on the functionality of cases diagnosed with schizophrenia in community mental health center
Özge Elgit, Aysegul Bilge, Adem Bayrakçı
doi: 10.14744/phd.2020.70707  Sayfa 0

16.
Hemşirelerin ve Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Yaşam Amaçlarının İncelenmesi: Van Örneği
Examination on Personality Traits and Life Goals of Nurses and Teachers: The Sample of Van
Gamze Mukba, ZOHRE KAYA
doi: 10.14744/phd.2020.05945  Sayfa 0

17.
Gebelikte Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Perceived Social Support Level and Healthy Lifestyle Behaviors
Merve Kanığ, Kafiye Eroglu
doi: 10.14744/phd.2020.89156  Sayfa 0

18.
Adölesanlarda Öznel İyi Oluş, Öz Yeterlik, Sosyal Kabul Düzeyi ve İrrasyonel İnanışlar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
The Coorelation between Subjective Wellbeing, Self Efficacy, Social Accept and Irrational Beliefs in Adolescence
Esma Kabasakal, Oya Nuran Emiroğlu
doi: 10.14744/phd.2020.67044  Sayfa 0

19.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Duygusal Yakınlık: Kalitatif Bir Çalışma
The Emotional Closeness in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study
Ayşe Gürol, KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ, Serap Ejder Apay, Süreyya Özdemir, Ramazan Güven
doi: 10.14744/phd.2020.65668  Sayfa 0

20.
Kanser Tanısıyla İzlenen Adölesanların Algıladıkları Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki
The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer
Naime Altay, Tuba Arpaci, Ebru Kilicarslan Toruner
doi: 10.14744/phd.2020.90377  Sayfa 0

21.
Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Assessment of Survivor Concerns (ASC) Scale
Okan Vardar, Pınar Serçekuş, Hatice Başkale
doi: 10.14744/phd.2020.63308  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
22.
Üniversite öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Uykusuzluk ve Psikolojik İyilikleri Arasındaki İlişki
The relationship between physical activity levels and insomnia of university students and their psychological well-being
İlkben Demirer, Saime Erol
doi: 10.14744/phd.2020.46547  Sayfa 0

DERLEME
23.
Psikiyatri Servislerinde Bir Saldırganlık Yönetimi Olarak Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modeli
De-Escalation Model in The Simple Form as an Aggression Management in Psychiatric Services
Didem Ayhan, Duygu Hicdurmaz
doi: 10.14744/phd.2020.80488  Sayfa 0

LookUs & Online Makale