Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Hemşirelerin Çalıştıkları Şiftlere ve Kronotip Özelliklerine Göre Uyku Kalitesi, Yorgunluk ve Dikkat Durumlarının Belirlenmesi
Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration of Nurses According to Working Shifts and Chronotype
Azize Karahan, Aysel Abbasoğlu, ZİYAFET UGURLU, Sevcan Avcı Işık, gülşen kılıç, nalan ozhan elbas
doi: 10.14744/phd.2019.90277  Sayfa 0

2.
Gebeliğin İstenme Durumu Öznel Mutluluğu Etkiler mi?*
Does the Pregnancy Intendedness Affect Subjective Happiness?
Esra Gençer, Serap Ejder Apay
doi: 10.14744/phd.2019.63496  Sayfa 0

3.
Hastalıkta Belirsizlik Kuramına göre bakım verene bakım verme: Olgu sunumu
Providing care for the caregiver based on The Theory of Uncertainty in Illness: Case report
Sultan Taş Bora, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.44365  Sayfa 0

4.
Sınır Kişilik Bozukluğunda Psikodinamik Formülasyon: Olgu Sunumu
Psychodynamic Formulation in Borderline Personality Disorder: Case Study
Pervin Tunç, Nurhan Eren
doi: 10.14744/phd.2019.36002  Sayfa 0

5.
Sağlıklı Aile Ebeveynlik Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği
Validity and reliability of the Turkish version of the Healthy Families Parenting Inventory
Özge Çalıklar, Hasibe Kadioglu
doi: 10.14744/phd.2019.93585  Sayfa 0

6.
Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Kısa Formu ve Öz Bildirim Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Psychometric Properties to Camberwell Assessment of Need Short Apprasial Schedule and Self-rated Version Camberwell Assessment of Need Short Apprasial Schedule to Turkish in Individuals with Severe Mental Disorder
Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.14744/phd.2019.50490  Sayfa 0

7.
Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Nurse Codependence Scale Turkish Validity and Reliability Study
Nurgül Özdemir, Sevim Buzlu
doi: 10.14744/phd.2019.72792  Sayfa 0

8.
Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Profili Çalışması: Akademik Alan
The Profile of Psychiatric Nurses in Turkey: Academic Field
Fahriye Oflaz, Sevil Yılmaz, Nur Elçin Boyacıoğlu, Özge Sukut, Nareg Doğan
doi: 10.14744/phd.2019.98159  Sayfa 0

9.
Bipolar Bozukluk Tanılı Bireylerin Bakım Verenlerinde Bakım Yükü ve Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi
Examination of care burden and coping methods in caregivers of individuals diagnosed with bipolar disorder
Elif Ayyıldız, Aysun Babacan Gümüş
doi: 10.14744/phd.2019.42204  Sayfa 0

10.
Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ile Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Arasındaki İlişki
The Relationship between Mental Health and Basic Need Fulfillment of University Students
Nesrin İlhan, Melike Güzlük, Emire Özmen
doi: 10.14744/phd.2019.50570  Sayfa 0

11.
Merhametli Bakım: Tanımlanabilir mi, Verilebilir mi, Ölçülebilir mi?
Compassionate Care: Can It Be Defined, Given or Measured?
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2019.20082  Sayfa 0

12.
Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validation and Sensitivity Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC)
Elif Ardıç, GÜL ÜNSAL, SERAP Bayram
doi: 10.14744/phd.2019.56933  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Caregivers and spouses for the diagnosed with cancer that psychometric properties of the Turkish Version of the Supportive Care Needs Survey—Partners and Caregivers
Azize Atli Özbaş, sevcan Kılıç, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.37029  Sayfa 0

14.
Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyo-demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?
How was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between the years of 2007-2016 in Turkey?
Kamil Alptekin, Veli Duyan
doi: 10.14744/phd.2019.59354  Sayfa 0

15.
Onkoloji Hemşirelerinin Profesyonel Yaşam Kalitesini ve Travma Sonrası Gelişim Düzeylerini Etkileyen Sosyodemografik ve Mesleki Faktörler
Sociodemographic and Professional Factors Influencing the Professional Quality of Life and Post-Traumatic Growth in Oncology Nurses
Gülay Yılmaz, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2019.43255  Sayfa 0

16.
Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri
The way of coping with stress of the patients who have multiple sclerosis and their psychiatric symptoms
Hilal Seki Öz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.19970  Sayfa 0

DERLEME
17.
Sosyal Anksiyeteye Müdahalede Teknolojik Bir Araç: Sanal Gerçeklik
A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality
Ömer Özer, Mustafa Kemal Yöntem
doi: 10.14744/phd.2019.75010  Sayfa 0

18.
Tele-Psikiyatri
Telepsychiatry
Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi
doi: 10.14744/phd.2019.37232  Sayfa 0