Hızlı Arama
J Psy Nurs: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Hemşirelerin Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının İncelenmesi
Examination Of Knowledge And Practices Of Nurses About Consultation Liaison Psychiatry Nursing
Serap Yıldırım, Ebru Şimşek, Koza Geridönmez, Şerife Basma, Übeyit Vurak
doi: 10.14744/phd.2019.21548  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of the mental status of chronic kidney patients
Elif Ok, Özlem Işıl
doi: 10.14744/phd.2019.35119  Sayfa 0

3.
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Aile Yükünün Belirlenmesi
Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family
Serap Balcı, Hamiyet Kızıl, Sevim Savaşer, Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.14744/phd.2018.05657  Sayfa 0

4.
Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler
Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women
Emel Bahadır Yılmaz, Ebru Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.17363  Sayfa 0

5.
Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyo-demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?
How was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between the years of 2007-2016 in Turkey?
Kamil Alptekin, Veli Duyan
doi: 10.14744/phd.2019.59354  Sayfa 0

6.
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi
The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional variables in nurses
Bahanur Malak Akgün, Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.21549  Sayfa 0

7.
Psikiyatri Hastalarının Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Sleep Quality of Psychiatry Patients Through Structural Equation Model
Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
doi: 10.14744/phd.2018.06978  Sayfa 0

8.
Lise Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler
Food Addiction and Associated Factors Among High School Students in Turkey
Hatice Dayılar Candan, Leyla Küçük
doi: 10.14744/phd.2018.97759  Sayfa 0

9.
Şizofreni Hastalarının Genel Sosyal İşlevsellikleri ve Bakım Veren Yakınlarının Bakım Yükü
Global Social Functioning of Patients with Schizophrenia and Care Burden of Caregiving Relatives
Yunus Kaya, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2018.43815  Sayfa 0

10.
Psikiyatri Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Düzeylerinin İncelenmesi
Review Of Care-Oriented Nurse-Patient Interaction In Nurses Giving Care For Psychiatry Patients
Elif Deniz Kaçmaz, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.83702  Sayfa 0

11.
Sigara, Alkol ya da Madde Bağımlılarında Problem Çözme Becerisinin; Özkıyım, Depresyon, Umutsuzluk Üzerine Etkisi ve Birbirleriyle Olan İlişkileri
The Effect of Problem Solving Ability on Suicide, Depression and Hopelessness in Cigarette, Alcohol or Drug Users and Relationships with Each Other
Sakine Fırıncık, Nermin Gürhan
doi: 10.14744/phd.2018.57689  Sayfa 0

12.
Tidal Model ile İzlenen Alkol Bağımlılarının 12 Aylık Takip Sonuçları
Twelve-month Follow-up Results of Alcohol-Dependent Patients Followed by The Tidal Model
Ayşegül Savaşan, Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.46362  Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
13.
Kanser Hastalarında Psikoeğitimin Problem Çözme Becerisine Etkisi
The Effects Of Acceptıng Skılls In Psychoeducatıon In Solvıng Problems Of Cancer Patıents
Gülsüm Üzüm, Sevgi Nehir Türkmen
doi: 10.14744/phd.2018.74508  Sayfa 0

14.
Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarına Verilen Psikoeğitimin Şizofreniye Yönelik İnançlara Etkisi*
The Effects Of Psycheducation Given To Care Staff Working At Special Care Centers On The Beliefs About Schizophrenia*
Burcu Demir Gökmen, Ayşe Okanlı
doi: 10.14744/phd.2018.03360  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
15.
Bir Erkek Anoreksiya Nervoza Olgusuna Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
A Nursing Care for a Male Anorexia Nervosa Case: Case Report
Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
doi: 10.14744/phd.2018.09326  Sayfa 0

DERLEME
16.
Deliryumun Yönetiminde Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar ve Hemşirenin Sorumlulukları
Non-Pharmacological Approaches and Nursing Responsibilities in Delirium Management
Canan Karadaş, Leyla Özdemir
doi: 10.14744/phd.2019.81994  Sayfa 0

17.
Tele-Psikiyatri
Telepsychiatry
Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi
doi: 10.14744/phd.2019.37232  Sayfa 0

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
18.
Bakım Alanı ve Habitus
The Field of Care Work and Habitus
Bahanur Malak Akgün
doi: 10.14744/phd.2018.19971  Sayfa 0

19.
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Sahip Bireylere Yapılan Stigma Konusundaki Düşünce ve Önerilerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Opınıons and Suggestions Of Communıcatıon Students On Stıgmatızatıon Agaınst Mental Illness
Işıl Işık, Sümeyra Nurdan, Ceren Zeren, Zümrüt Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2018.37268  Sayfa 0